MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Przetargi

               Głowno dn. 25.11.2019r 

  Unieważnienie postępowania   

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

                                                       

                             

 

 

                                                      Głowno dn. 18.11.2019r

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ogłosił przetarg na:  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał.-nr-1-do-SIWZ-Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia 

Zał.-nr-2-do-SIWZ-Formularz-oferty  

Zał.-nr-3-do-SIWZ-Formularz-cenowy

Zał.-nr-4-do-SIWZ-Oświadczenie-o-spełnieniu-warunków

Zał.-nr-5-do-SIWZ-wzór Umowy..

Zał.-nr-6-do-SIWZ-Oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia (kj)

Zał.-nr-7-do-SIWZ-Lista-podmiotów-grupy-kapitałowej

Zał.-nr-8-do-SIWZ-Oświadczenie-o-niepowierzeniu-zamówienia-podwykonawc…

Zał.-nr-9-do-SIWZ-Oświadczenie-o-posiadaniu-aktualnej-umowy-z-OSD

Zał.-nr-10-do-SIWZ-Pełnomocnictwo-zał.-nr-1-do-Umowy


     Głowno,dnia 27.09.2019r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


                                                                                Głowno, dnia 19.09.2019r.

 

 

Informacja z otrzymanych ofert

 


                                         

                                                                                Głowno, dnia 10.09. 2019r.

                                           

                                                

                              Zapytanie ofertowe

 

 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, nad procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.:„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków ”oraz realizacja wszystkich czynności wynikających z prawa budowlanego.
Wykonanie ww. robót budowlanych było przedmiotem zapytania ofertowego ogłoszonego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1195006 z dnia 12.07.2019 r.

W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10ᵒᵒ na adres e-mail :

dkotyniak@mzwikglowno.pl

 

 

UMOWA -Nadzór

ZAPYTANIE OFERTOWE-Nadzór

                       


 

                                                                                   Głowno, dnia 02.09.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


                                                                                    Głowno, dnia 14.08.2019r.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


                                                                         

                                                                                      Głowno dn. 01.08.2019r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie ogłasza w załączniku wyjaśnienia  zapytania ofertowego wraz ze zmianą jego treści dotyczącego :

„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków ”

 

– Wyjasnienie treści Zapytania ofertowego, zmiana treści zapytania ofertowego


 

 

 Głowno, dnia 12.07.2019r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące :

„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków ”

 

Informacja o ogłoszeniu

Zapytanie ofertowe    

Projekt wykonawczy

STWiOR-Głowno-Wiata

Przedmiar wiata

Dźwigar kratownicy

Elewacja południowo-wschodnia i północno-zachodnia

Elewacja północno-wschodnia i południowo-zachodnia

Przekrój A-A

Przekrój B-B,

Przekrój B-B

Rzut dachu 2

Rzut dachu 3

Rzut dachu

Rzut fudamentów

Rzut przyziemia

Rzut ścian oporowych

Projekt fotowoltaika

STWiOR – Głowno- fotowoltaika

Przedmiar fotowoltaika

 


 

                                                                              Głowno,dn.26.02.2019r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 


                                                                              Głowno,dn.22.02.2019r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


                                                                                    Głowno dn. 14.02.2019r

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ogłosił przetarg na:  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ. – Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 2 do SIWZ. – Formularz oferty

Zał. nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

Zał. nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. nr 5 do SIWZ – wzór Umowy

Zał. nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów grupy kapitałowej

Zał. nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawc…

Zał. nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z OSD

 Zał. nr 10 do SIWZ – Pełnomocnictwo (zał. nr 1 do Umowy)


                   

                                                                       Głowno, dnia  18.10.2018r.      

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zamawiający    informuje,   że     po   przeprowadzonej     analizie   złożonych   ofert       Nr referenc.5/INW/2018, dokonał wyboru oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu zapytania ofertowego.

 

Zamawiający wybrał ofrtę złożoną przez firmę MODEKO Jacek Osiński, 97-425  Zelów, Bujny Księże 7.

 

 Oferowana cena  brutto 153258,00 zł.

 


                                                                           Głowno, dnia 11.10.2018r.                       

 

          Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo. o. z siedzibą w Głownie ogłasza   zapytanie ofertowe na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu:  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa)  wraz z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne”

 

Zapytanie ofertowe

 

Załączniki

 

 

 

 


 

                                                                          Głowno, dnia 21.09.2018r

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


 

                                                                     Głowno, dnia 14.06.2018r

 

 

          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

–  Informacja z otwarcia ofert.

 

 


 

                                                                           Głowno, dnia 11.06.2018r.

 

 

                                       Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

1.     W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 ww. ustawy oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzględnieniem  obowiązku, o którym mowa w art. 150 ust. 6.

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

 

2.     W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym zaangażowaniem zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia, zgodnie z art.. 151.a ustawy.

 

Odp. Zamawiający nie będzie udzielał pożyczek lecz płacił za etapy realizacji umowy na podstawie faktur częściowych.

 

3.     „W nawiązaniu do zapisów par. 15 wzoru umowy dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez wykonawcę polisę OC z tytułu prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż wartość robót, która będzie zawarta na okres roczny i przedłużana corocznie do czasu zakończenia realizacji robót z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.”

 

Odp. TAK – taka polisę Zamawiający zaakceptuje.

 

 


 

                                                                             Głowno, dnia 08.06.2018r.

 

 

                                     Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że przykrycie kopułą z laminatów poliestrowych istniejącej komory stabilizacji osadu nie wchodzi w zakres robót przyszłego Wykonawcy.

 

Odpowiedź 1. Przykrycie zbiornika stabilizacji osadu nie wchodzi w zakres robót wykonawcy

 

 Pytanie 2. Zgodnie z zestawieniem stali zbrojeniowej dla projektowanego reaktora ilość stali zbrojeniowej wynosi ok. 77.000kg, tj wskaźnik nasycenia stali zbrojeniowej wynosi poniżej 60kg/m3 betonu konstrukcyjnego. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu możemy stwierdzić, że w wykonywanych przez nas do tej pory podobnych zbiornikach nasycenie stali zbrojeniowej wynosiło około 80 – 100 kg/m3 betonu. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

 

Odpowiedź 2. Podstawą do wykonania zbiornika jest projekt, zawierający rysunki i ilości zbrojenia, przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

 

Pytanie 3. Zgodnie z przedmiarem robót i opisem technicznym branży konstrukcyjnej: schody wejściowe na pomosty robocze zlokalizowane na koronie zbiornika, pomosty robocze (konstrukcja wsporcza i kraty pomostowe) oraz oporęczowanie pomostów i schodów barierkami ma być wykonane ze stali St3SX ocynkowanej ogniowo. Natomiast wg rysunków projektu wykonawczego nr K-13/OB.3/4 – K-17/OB.3/4 mają być wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9. Prosimy o potwierdzenie, że w/w elementy stalowe mają być wykonane ze stali St3SX ocynkowanej ogniowo.

 

Odpowiedź 3. Konstrukcje stalowe na rektorze biologicznym należy wykonać ze stali St3SX

cynkowanej na gorąco

 

 

Pytanie 4. W przedmiarze robót branży konstrukcyjnej w pozycji 4 uwzględniono nakłady na „Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500mm” w ilości 480,00godz. Biorąc pod uwagę gabaryty reaktora biologicznego (47,57×22,71m) oraz warunki gruntowe w miejscu jego lokalizacji uważamy, że założony czas pompowania jest zdecydowanie za mały. Naszym zdaniem czas pompowanie winien wynosić ok. 3miesięcy. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

 

 

Pytanie 5. W przedmiarze robót branży konstrukcyjnej w pozycji 49 uwzględniono nakłady na „Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500mm” w ilości 240,00godz. Biorąc pod uwagę gabaryty osadnika (Dz=14,20m), głębokość posadowienia oraz warunki gruntowe w miejscu jego lokalizacji uważamy, że założony czas pompowania jest zdecydowanie za mały. Naszym zdaniem czas pompowanie winien wynosić ok. 2miesięcy. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

 

Odpowiedź 4 i 5. Wykonawca winien określić czas pompowania niezbędny dla wykonania prac.

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

 

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, że konieczna będzie redukcja azotu ogólnego do poziomu, którego wymagają przepisy dla oczyszczalni tej wielkości.

 

Odpowiedź 6. Potwierdzamy, konieczne jest uzyskanie redukcji azotu ogólnego do poziomu

poniżej 15 mg/l.


 

                                                                              Głowno, dnia 06.06.2018r.     

  Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

Odpowiedzi na pytania

– załączniki

– projekt tłoczni

– pomieszczenie odwadniania osadu-rzut

– pomieszczenie odwadniania osadu-przekrój

– osadnik wtórny-zbrojenie

– opis projektu branży technologicznej

– Opinia Geotechniczna

– Osadnik wtórny

– Osadnik wtórny

– Osadnik wtórny

– Osadnik wtórny

 


 

                                                                               Głowno, dnia 30.05.2018r.                       

 

          Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo. o. z siedzibą w Głownie ogłasza przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa) wraz z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne     

 

Ogłoszenie o zamówieniu       

 

SIWZ                 

 

Automatyka          

 

Elektryka

–  kable w terenie

–  opis elektryczny

–  pomieszczenie prasy 

–  rozdzielnica

–  Schemat Rys.1

–  Schemat Rys.2

–  Schemat Rys.3

–  Schemat Rys.4

–  Schemat Rys.5

–  Schemat Rys.6

–  schemat Rys.7

–  Schemat Rys.8

–  Schemat Rys.9

–  Schemat Rys.10

–  sitopiaskownik1

–  sitopiaskownik2

 

Wentylacja

–  Wentylacja

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.1

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.2

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.3

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.4

 

Branża WOD-KAN

– Branża Wod-kan

– wodkan Rys.1

– wodkan Rys.2

– wodkan Rys.3

– wodkan Rys.4

– wodkan Rys.5

– wodkan Rys.6

 

Technologia

–  Technologia

–  komora stabilizacji

–   mapa 250

–   osadnik istniejący

–  osadnik wtórny detale

–   osadnik wtórny przekrój

–  osadnik wtórny rzut

–   Pomiar osadu

–  Pomiar ścieków oczyszczonych

–  POMPOWNIA OSADU

–  profile1

–  profile2

–   profile3

–  profile4

–  profile5

–  profile6

–  profile7

–  profile8

–  profile9

–  schemat technologiczny

–  sitopiaskownik1

–  sitopiaskownik2

–  sitopiaskownik3

–  stacja zlewcza

 

Konstrukcje

 

– Konstrukcja

–  Głowno Reaktor rys K-1 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-2 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-3 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-4 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-5 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-6 OB.3I4

–   Głowno Reaktor rys K-7 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-8 OB.3I4

–   Głowno Reaktor rys K-9 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-10 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-11 OB.3I4

– Głowno Reaktor rys K-12 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-13 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-14 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-15 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-16 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-17 OB.3I4

–   opis osadnik istniejący

–  osadnik wtórny1

–  osadnik wtórny2

–  sitopiaskownik aksonometria

–  sitopiaskownik fundamenty

–   sitopiaskownik fundamenty1

–   sitopiaskownik konstrukcja

–  strona tytułowa

–  wiata nad osadem aksonometria

–  wiata nad osadem fundament1

–   wiata nad osadem fundament2

–   wiata nad osadem pzrekroje

–  wiata nad osadem pzrekrój

 

PZT

– PZT

– PZT Głowno

– PZT-2

– str tyt

 

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

 

Przedmiary robót

– PRZEDMIARY ROBÓT

– PRZEDMIAR ROBÓT-Automatyka

– PRZEDMIAR ROBÓT-Elektryczna

– PRZEDMIAR ROBÓT-Inżynieryjna Drogowa

– PRZEDMIAR ROBÓT-Sanitarna instalacje wodno-kanalizacyjne

– PRZEDMIAR ROBÓT-Sanitarna-wentylacja

PRZEDMIAR ROBÓT-Technologiczna

 

 

 

 

 

       


     

                                                                                       Głowno, dnia 29.05.2018r. 

           

                  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

–  Unieważnienie Postępowania

         

               INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

  Informacja z otwarcia ofert

 


      

                                                                                         Głowno, dnia 25.05.2018r.

                                  

                       Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

Pytanie 1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków zbrojeniowych wraz z zestawieniem stali   zbrojeniowej dla pomostów w projektowanym reaktorze biologicznym ob.4.

 

Odpowiedź 1. Zamawiający zamieszcza poniżej rysunek zbrojenia wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej dla pomostów.

 

–  Zbrojenia

 


           

 

       

                                                                                    Głowno, dnia 24.05.2018r.

                   Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

Pytanie 1. Projekt budowlano-wykonawczy branża technologiczna pkt.21 ppkt. 11.1 cyt. " wymiana mieszadła w istniejącym zbiorniku" .

Prosimy o informację czy w istniejącym zagęszczaczu osadu o śr. wewnętrznej 5m, mieszadło prętowe ma być z pomostem stalowym czy obiekt ma pomost żelbetowy.

 

Odpowiedź 1. Mieszadło prętowe ma być z pomostem stalowym. 

 

Pytanie 2. W związku z brakiem szczegółowych opisów dotyczących wymogów stawianych głównym urządzeniom technologicznym ( stacja zlewcza, sitopiaskownik o przepustowości 100 l/s, aeratory Typ "100", zgarniacz w osadniku wtórnym, prasa taśmowa ) odpowiadajacym za osiągnięcie skutecznego efektu mechanicznego oczyszczania ścieków, napowietrzania ścieków, jak rówież skutecznie działającej instalacji odwadniania osadu wnosimy o udzieklenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści do zabudowania urządzenia nieposiadające pozytywnych referencji na obiektach oczyszczalni ścieków, bądź urządzenia prototypowe, co nie daje gwarancji  ich prawidłowej pracy?

 

Odpowiedź 2. Urządzenia są opisane w projekcie, pokazane na rysunkach, opisane w specyfikacji wykonania i odbioru robót. Wszystkie stosowane urządzenia winny posiadać referencje poparte wieloletnią eksploatacją i uzyskać akceptację Zamawiającego i Projektanta.

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści wielodyskową prasę śrubową w instalacji odwadniania osadu jako urządzenie równoważne do pracy taśmowej?

 

Odpowiedź 3. Zamawiający oczekuje zastosowania prasy taśmowej renomowanego producenta.

 

Pytanie 4. Po analizie warunków gruntowych w miejscu lokalizacji tłoczni ścieków tj. występowanie gruntów zwartych- mułowca pospolitego o wskaźniku IL <0, firmy specjalistyczne stwierdziły, że pogrążenie ścianek szczelnych jest praktycznie niemożliwe. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabespieczenia wykopu poprzez zastosowanie innych metod i technologii wykonania?

 

Odpowiedź 4. Zamawijący dopuszcza zastosowanie innych metod.

 

Pytanie 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę lokalizacji tłoczni ścieków ze wzgledu na warunki gruntowe panujące w miejscu zaprojektowanego zbiornika?

 

Odpowiedź 5. Lokalizację tłoczni można zmienić lecz zakres tej zmiany jest nie wielki. Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym w całym rejonie ewentualnej zmiany grunt jest podobny.

 

Pytanie 6. Czy przylegające do terenu oczaszczalni działki nr: 80/4, 80/7 i 274/7 są własnością Zamawiającego?

 

Odpowiedź 6. Działka 80/7 jest własnością Zamawiajacego, pozostałe nie.

 

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie nowych dywaników asfaltowych po zakończeniu wszystkich robót budowlanych nie wchodzi w zakres robót przyszłego Wykonawcy.

 

Odpowiedź 7. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, że naprawy wszystkich wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków po zakończeniu robót nie wchodzą w zakres robót przyszłego Wykonawcy. W ramach robót drogowych po stronie Wykonawcy będzie jedynie wykonanie: opasek odwadniających wokół projektowanych obiektów, nawierzchni drogowych w sąsiedztwie stacji zlewczej oraz odtworzenie istniejących nawierzchni w miejscu projektowanych sieci.

 

Odpowiedź 8. Zamawiający potwierdza. W ramach robót drogowych po stronie Wykonawcy będzie wykonanie: opasek odwadniających wokół projektowanych obiektów, nawierzchni drogowych w sąsiedztwie stacji zlewczej oraz naprawa istniejących nawierzchni po wykopach pod nowe rurociągi.

 

Pytanie 9. Prosimy o określenie klasy betonu konstrukcyjnego z jakiego ma być wykonany reaktor biologiczny ( ob. 3 i ob. 4 ). Nadmieniamy, że zgodnie z str.12 opisu technicznego ma być wykonany z betonu C30/37 W8 F150, str.13 opisu technicznego z betonu C30/37 W8 F100, natomiast wg  rys nr K- 7/OB.3/4 z betonu C30/37 W8 F250.

 

Odpowiedź 9. Zamawiający określa klasę betonu konstrukcyjnego- beton C30/37 W8 F150.

 


 

                                                                                        Głowno, dnia 15.05.2018r.

 

 

                      Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji technicznej dla niżej wymienionych obiektów ?

Obiekty projektowane :

Ob. 1 – Tłocznia ścieków

Ob. 6 – Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą pomiarową

Ob. 7 – Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

Ob. 8 – Stacja zlewna ścieków dowożonych

Obiekty istniejące przewidziane do przebudowy lub remontu :

Ob. 9 – Komora tlenowej stabilizacji osadu

Ob. 10 – Budynek socjalno – techniczny

Ob. 11 – Zagęszczacz osadu

Jeśli tak to prosimy o  jej zamieszczenie na stronie internetowej.

 

Odpowiedź 1. Zamawiający posiada następujące dokumenty dla niżej wymienionych obiektów ( umieszczone na stronie ):

Ob. 1 – Tłocznia ścieków (projekt tłoczni , rys. 01-T-04 w części technologia)

Ob. 6 – Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą pomiarową ( pompownia osadu, rys.6.0 w części technologia)

Ob. 7 – Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych (pomiar ścieków oczyszczonych rys. 7.0 w części technologia)

Ob. 8 – Stacja zlewna ścieków dowożonych (stacja zlewcza rys.8.0 , w części technologia)

 

Obiekty istniejące przewidziane do przebudowy lub remontu :

Ob. 9 – Komora tlenowej stabilizacji osadu ( komora stabilizacji rys. 9.1 w części technologia)

Ob. 10 – Budynek socjalno – techniczny ( rys. 5 , w części wentylacja)

Ob. 11 – Zagęszczacz osadu projekt nie przewiduje wykonywania robót budowlanych w

zagęszczaczu osadu. Gdyby jednak po ich opróżnieniu okazało się, że konstrukcje

betonowe wymagają napraw, konieczne będzie ich wykonanie.

 

 

 


 

                                                                                          Głowno, dnia 14.05.2018r.

 

 

                     Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

Pytanie 1. Ze względu na bardzo zróżnicowane warunki gruntowe na terenie miasta Głowno oraz konieczność wykonania głębokiego wykopu (ok. 7,0m) prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej w miejscu projektowanej tłoczni ścieków. Jest ona niezbędna do prawidłowej wyceny robót ziemnych.

 

Odpowiedź 1. Zamawiający umieszcza dokumentację geotechniczną poniżej.

 

Opracowanie geotechniczne

 

Pytanie 2. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o rysunek zbrojeniowy projektowanego osadnika wtórnego nr K-3/Ob.5b.

 

Odpowiedź 2. Zamawiający umieszcza rys. zbrojenia osadnika wtórnego w czterech częściach poniżej.

 

–  Zbrojenie osadnika

–  Zbrojenie osadnika

–  Zbrojenie osadnika

–  Zbrojenie osadnika

–  Zbrojenie osadnika w jednej części

 

Pytanie 3. Ze względu na mało czytelne rysunki nr K-1/Ob.5b i K-2/Ob.5b branży konstrukcyjnej projektowego osadnika wtórnego, prosimy o ponowne ich zamieszczenie na stronie internetowej w czytelniejszej wersji.

 

Odpowiedź 3. Zamawiający umieszcza rysunki branży konstrukcyjnej osadnika wtórnego poniżej.

 

–  Osadnik wtórny

–  Osadnik wtórny

–  Osadnik wtórny

–  Osadnik wtórny

 

 


                                                                                Głowno, dnia 09.05.2018r.           

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr  547192-N-2018 z dnia 2018-04-18

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

 


                                                                                 Głowno, dnia 09.05.2018r.

 

 

                     Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

Odpowiedzi na pytania.

 


                                                                                   Głowno, dnia 23.04.2018r.

 

W dniu dzisiejszym do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: " Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa) wraz z uregulowaniem układu kolektorów odprowadzających ścieki sanitarne" nr referencyjny 3/INW/2018, treści

o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji (ath, xls) przedmiarów robót.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiarów robót w edytowalnej wersji .

 


 

                                                                                  Głowno, dnia 18.04.2018r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo. o. z siedzibą w Głownie ogłasza przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa) wraz z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Automatyka

 

Elektryka

–  sitopiaskownik1

–  sitopiaskownik2

–  Schemat Rys.10

–  Schemat Rys.9

–  Schemat Rys.8

–  schemat Rys.7

–  Schemat Rys.6

–  Schemat Rys.5

–  Schemat Rys.4

–  Schemat Rys.3

–  Schemat Rys.2

–  Schemat Rys.1

–  rozdzielnica

–  pomieszczenie prasy

–  opis elektryczny

–  kable w terenie

 

Wentylacja 

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.1

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.2

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.3

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.4

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.5

 

Branża Wod-kan 

–  wodkan Rys.1

–  wodkan Rys.2

–  wodkan Rys.3

–  wodkan Rys.4

–  wodkan Rys.5

–  wodkan Rys.6

 

Technologia

–  komora osadu

–  komora stabilizacji

–  mapa 250

–  osadnik istniejący

–  osadnik wtórny

–  detale

–  osadnik wtórny

–  przekrój

–  osadnik wtórny

–  rzut

–  Pomiar osadu

–  Pomiar ścieków oczyszczonych

–  POMPOWNIA OSADU

–  profile1

–  profile2

–  profile3

–  profile4

–  profile5

–  profile6

–  profile7

–  profile8

–  profile9

–  schemat technologiczny

–  sitopiaskownik1

–  sitopiaskownik2

–  sitopiaskownik3

–  stacja zlewcza

–  projekt tłoczni

–  pomieszczenie odwdniania osadu-rzut

– pomieszczenie odwadniania osadu-przekrój

–  opis projektu branży technologicznej

–  Opinia Geotechniczna

 

Konstrukcja

–  aneks ppoż

–  Głowno Reaktor rys K-1 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-2 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-3 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-4 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-5 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-6 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-7 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-8 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-9 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-10 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-11 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-12 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-13 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-14 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-15 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-16 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-17 OB.3I4

–  opis osadnik istniejący

–  osadnik wtórny1

–  osadnik wtórny2

–  sitopiaskownik aksonometria

–  sitopiaskownik fundamenty

–  sitopiaskownik fundamenty

–   sitopiaskownik konstrukcja 

–  strona tytułowa

–  wiata nad osadem aksonometria

–  wiata nad osadem fundament1

–  wiata nad osadem fundament2

–  wiata nad osadem

–  przekroje

–  wiata nad osadem

–  przekrój

 

PZT

–  PZT Głowno

–  PZT-2

–  str tyt

 

Specyfikacja techniczna

 

PRZEDMIARY ROBÓT

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Architektura+Konstrukcja

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Automatyka

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Elektryczna

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Inżynieryjna Drogowa

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Sanitarna instalacje wodno-kanalizacyjne

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Sanitarna-wentylacja

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Technologiczna

 

 


                                                                                                                                                                                                                         Głowno, dnia 22.03.2018r.    

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

                                                                                                                                                                                                 


                                                                                   Głowno, dnia 16.03.2018r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

   


Miejski   Zakład   Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z o.o. z   siedzibą   w   Głownie  ogłasza  przetarg  na: „Budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków w  ul. Garbarskiej,  budowa  kanału  sanitarnego  w ul. Ściegiennego, budowa kanału sanitarnego wraz z pompownią ścieków ul. Cichej. Prace modernizacyjne przepompowni ścieków   w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ul. Ściegiennego – załącznik Nr 8

PZT Ściegiennego

Opis Ściegiennego

profil-Ściegiennego-min_compressed

rys 3 zabezp kabla Ściegiennego

rys4 studnia Ściegiennego

rys5 studnia rozprężna Ściegiennego

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Tekst

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 1.0 Mapa lokalizacyjna

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 2.1 Mapa dokumentacyjna                                           

Geotechnika Mel-Wod-Kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 4.0 Objaśnienia do kart otworów badawczych

Geotechnika Mel-Wod-Kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał.3.0 Karty otworów

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 2.2 Mapa dokumentacyjna-min

Specyfikacja techniczna_ŚCIEGIENNEGO- zał.nr 9

Ściegiennego Nakładczy 2018-przedmiar-zał. nr 10

 

ul. Garbarska- załącznik Nr 8

PZT Garbarska

opis Garbarska

rys 2 Profil Garbarska

rys 3 zabezp kabla Garbarska

rys 4 studnia rew Garbarska

rys 5 studnia rozprężna istn Garbarska

rys 6 PP1 przepompownia Garbarska

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Tekst

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 1.0 Mapa lokalizacyjna

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 2.1 Mapa dokumentacyjna I (2)

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 2.2 Mapa dokumentacyjna II-

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 3.0 Karty otworów

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał.4.0 Objaśnienia do kart otworów badawczych

Specyfikacja techniczna_GARBARSKA- zał. nr 9

Garbarska nakładczy 2018- przedmiar- zał. nr 10

 

ul. Cicha – Załącznik Nr 8

PZT Cicha

opis Cicha

rys 2 profil Cicha

rys 3 zabezp kabla Cicha

rys 4 studnia rew Cicha

rys 5 studnia rozprężna SR Cicha

rys 6 PP1 przepompownia Cicha

Specyfikacja techniczna_CICHA- zał. nr 9

Cicha Nakładczy 2018- przedmiar-zał. nr 10

 

Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

spec 3 szt pompowni modernizowanych- załącznik 11

 

 

 

 

 

 


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA                 

 


   Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo. o. z siedzibą w Głownie ogłasza przetarg na  : „Budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków w ul. Garbarskiej, budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego, budowa kanału sanitarnego wraz z pompownią ścieków ul. Cichej. Prace modernizacyjne przepompowni ścieków w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ul. Ściegiennego – załącznik Nr 8

rys5 studnia rozprezna Ściegiennego

rys4 studnia Ściegiennego

rys 6 PP1 Ściegiennego przepompownia

rys 3 zabezp kabla Ściegielnnego

Opisy Ściegiennego

profil-Ściegiennego-min_compressed

PZT Ściegiennego

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Tekst

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 1.0 Mapa lokalizacyjna

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 2.1 Mapa dokumentacyjna

Geotechnika Mel-Wod-Kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 4.0 Objaśnienia do kart otworów badawczych

Geotechnika Mel-Wod-Kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał.3.0 Karty otworów

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 2.2 Mapa dokumentacyjna-min

Specyfikacja techniczna_ŚCIEGIENNEGO- Załącznik Nr 9

Ściegiennego Nakładczy2018 – Przedmiar – Załącznik Nr 10

 

ul. Garbarska- załącznik Nr 8

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Tekst

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 1.0 Mapa lokalizacyjna

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 3.0 Karty otworów

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał.4.0 Objaśnienia do kart otworów badawczych

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 2.2 Mapa dokumentacyjna II-

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 2.1 Mapa dokumentacyjna I (2)

opisy Garbarska

PZT Garbarska

rys 2 Profil Garbarska

rys 5 studnia rozprężna istn Garbarska

rys 4 studnia rew Garbarska

rys 3 zabezp kabla Garbarska

rys 6 PP1 przepompownia Garbarska

Specyfikacja techniczna_GARBARSKA – Załącznik Nr 9

Garbarska nakładczy2018 – Przedmiar – Załącznik Nr 10

ul. Cicha – Załącznik Nr 8

opisy Cicha

PZT Cicha

rys 2 profil Cicha

rys 3 zabezp kabla Cicha

rys 4 studnia rew Cicha

rys 5 studnia rozprężna SR Cicha

rys 6 PP1 przepompownia Cicha

Specyfikacja techniczna_CICHA – Załącznik Nr 9

Cicha Nakładczy2018 – Przedmiar – załącznik Nr 10

 

Modernizacja przepompowno ścieków w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

spec 3 szt pompowni modernizowanych –  załącznik 11


 

Głowno dn. 07.12.2017r

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty               

 

 

Głowno dn. 27.11.2017r

 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. ponownie ogłosił przetarg na : "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury" .

przetarg 2017 r.

Załącznik 1

Załącznik  2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 4A

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 Wykaz i charakterystyka obiektów

Załącznik 7

Załącznik 8

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Unieważnienie 

                                 

Głowno dn. 13.11.2017r

 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o ogłosił przetarg na : "Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury" .

 

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4A

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załacznik 7

Załącznik Nr 8

 


    

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie poniżej w załączniku przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych”, realizowanego w ramach osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – zgodnie z wymogami określonymi w konkursie zamkniętym nr POIiŚ.2.3/3/2016 .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                        


                         OGŁOSZENIE

 

           Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe  na: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, nad procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” 


                             OGŁOSZENIE  

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni  ścieków   –     do    składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych  –          I etap"  


 

Głowno, 27.04.2017

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na:  „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap”

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty – korekta

 

 


Głowno, 20.04.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

 

MZWiK sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pn:

 

„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” wpłynęła jedna oferta :

 

 

1. Przedsiębiorstwo Budem-Projekt, ul. Staszica 7/6, 95-035 Ozorków

cena oferty brutto 12.915,00 zł

 

 

Wybrana została oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Budem-Projekt, ul. Staszica 7/6, 95-035 Ozorków.

 

Informacja o wyborze

 

 

 


 

Głowno, dn. 13.04.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” 

 

Informacja udzielona zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

 

 


Głowno, dnia 11.04.2017 r.

 

Zamawiający:

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul. A. Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

 

 

Zapytanie ofertowe

 

   Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, nad procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” oraz realizacja wszystkich czynności wynikających z prawa budowlanego.
Wykonanie ww. robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52811-2017 z dnia 28.03.2017

 

W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 19.04.2017 r. do godz. 10ᵒᵒ na adres e-mail :

jurbanik@mzwikglowno.pl

 

Zapytanie ofertowe nadzór

UMOWA nadzór

 


 Głowno, dnia 28.03.2017 r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na : „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap"

 

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Parametry równoważności

STWiOR Głowno Wiata

Przedmiar -etapI

DokumentacjaProjektowa

Załączniki – wersja edytowalna

Odpowiedzi

Glowno wiata 4 kwiecien 2017 przedmiar

głowno-rzedne-2017-04-05

 


 

Głowno, dnia 02.01.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

MZWiK sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie projektu budowlanego wraz z mapą do celów projektowych na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ulicy Ściegiennego w Głownie wpłynęły trzy oferty :

 

1. Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3 Mysłaków, 99-416 Nieborów

cena oferty brutto 15.129,00 zł ;

2. WodKanProjekt Bartosz Dyszkiewicz, ul.Ketlinga 3/23, 92-431 Łódź cena oferty brutto

18.450,00 zł;

3. P.P.W. IGLOHOME Marcin Mikołajczyk, ul. Sprinterów 7/21, 94-002 Łódź cena oferty

Brutto 18.450,00 zł.

Wybrana została oferta złożona przez firmę Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3,

Mysłaków, 99-416 Nieborów.

Informacja o wyborze oferty

 


Głowno, dnia 02.01.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

MZWiK sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie projektu budowlanego wraz z mapą do celów projektowych na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ulicy Cichej i w ulicy Garbarskiej w Głownie wpłynęły dwie oferty :

 

1. Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3 Mysłaków, 99-416 Nieborów

cena oferty brutto 16.728,00 zł ;

2. WodKanProjekt Bartosz Dyszkiewicz, ul.Ketlinga 3/23, 92-431 Łódź cena oferty brutto

22.755,00 zł;

Wybrana została oferta złożona przez firmę Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3,

Mysłaków, 99-416 Nieborów.

 Informacja o wyborze oferty
 

 


Głowno, dnia 22.12.2016 r.

Zamawiający :

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul.A.Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia polega na :

1) Wykonaniu projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ul. Cichej i w ul. Garbarskiej.

Zakres rzeczowy.

1. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno w ul. Cichej o długości ok. 130 mb. od pkt.1 tj. ul. Targowej do pkt.2 tj. w ul. Cichej umożliwiającego skanalizowanie wszystkich posesji w ul. Cichej.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic w ul. Cichej oraz przepompowni ścieków z kanałem tłocznym. W opracowaniu należy uwzględnić kosztorys inwestorski.

2. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno w ul. Garbarskiej o długości ok. 100 mb. od pkt.1 tj. studzienka rewizyjna w ul. Garbarskiej do pkt.2

umożliwiającego skanalizowanie wszystkich posesji w ul. Garbarskiej.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic oraz przepompowni ścieków z kanałem tłocznym. W opracowaniu należy uwzględnić kosztorys inwestorski.

Przedstawiona oferta powinna zawierać koszty kompletu projektu budowlanego (4 egzemplarze) branży sanitarnej wraz z uwzględnieniem map do celów projektowych, z niezbędnymi uzgodnieniami oraz ze zgłoszeniem budowy.

Przewidywany termin realizacji zadania 20 luty 2017 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 28.12.2016 r. do godz. 14ᵒᵒ na adres e-mail :

inwestycje1@mzwikglowno.pl lub sekretariat@mzwikglowno.pl .

Zapytanie ofertowe

 


 

 

 

Głowno, dnia 20.12.2016 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

MZWiK sp.z o.o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami w ul. Moczydła oraz w ul. Południowej w Głownie wpłynęły dwie oferty :

 

1. Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3 Mysłaków, 99-416 Nieborów

cena oferty brutto 12.300,00 zł ;

2. WodKanProjekt Bartosz Dyszkiewicz, ul.Ketlinga 3/23, 92-431 Łódź cena oferty brutto

14.760,00 zł.

 

Wybrana została oferta złożona przez firmę Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski,ul.Rybacka 3,

Mysłaków, 99-416 Nieborów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Głowno, dnia 15.12.2016 r.

Zamawiający :

 

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul.A.Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia polega na :

1) Wykonaniu projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ul. Ściegiennego.

 

Zakres rzeczowy.

1. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno ul.Ściegiennego obejmuje kanał sanitarny od pkt.1 tj. ul.Targowej do pkt.2 tj. ( pos.10 i 11a w ul.Ściegiennego) o długości ok.450 mb.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic w ul.Ściegiennego oraz przepompowni ścieków z kanałem tłocznym. W opracowaniu należy uwzględnić kosztorys inwestorski.

 

Przedstawiona oferta powinna zawierać koszty kompletu projektu budowlanego (4 egzemplarze) branży sanitarnej wraz z uwzględnieniem map do celów projektowych, z niezbędnymi uzgodnieniami oraz ze zgłoszeniem budowy.

Przewidywany termin realizacji zadania 20 luty 2017 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 20.12.2016 r. do godz. 14ᵒᵒ na adres e-mail :

inwestycje1@mzwikglowno.pl lub sekretariat@mzwikglowno.pl .


Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 


Głowno, dnia 12.12.2016 r.

 

Zamawiający :

 

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul.A.Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia polega na :

1) Wykonaniu projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami w ul.Moczydła oraz w ul.Południowej.

Zakres rzeczowy.

1. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno ul.Moczydła obejmują kanał sanitarny od punktu 1 tj. istniejąca studzienka rewizyjna Ø 1200 na skrzyżowaniu

ul.Lewej z ul.Moczydła (głebokość studzienki ok.2,5 mb.) do punktu 2 tj. skrzyżowanie ul.Moczydła z ul. Południową o długości ok. 480 mb. oraz od punktu 3 do 4 tj. od istniejącej studzienki Ø 1200 w ul. Południowej do ul. Moczydła o długości ok. 180 mb.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic ok. 25 szt.w ul.Moczydła oraz ok. 8 szt. w ul.Południowej.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej ok. 660 mb. (powyższa wartość wzrośnie o długość sięgaczy

do granic posesji).

Przedstawiona oferta powinna zawierać koszty kompletu projektu budowlanego (4 egzemplarze) branży sanitarnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, łącznie ze zgłoszeniem budowy.

Przewidywany termin realizacji zadania 15 luty 2017 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15.12.2016 r. do godz. 14ᵒᵒ na adres e-mail :

inwestycje1@mzwikglowno.pl lub sekretariat@mzwikglowno.pl .

Zapytanie ofertowe

 


Głowno 30.11.2016r

 

 

Znak sprawy 1/2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury „ na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie wybrana została oferta nr 1 złożona przez PGE Obrót S.A. ul.8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, adres do korespondencji: PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi, ul.Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź. .Cena oferty wartość netto 266 863,66 zł; wartość brutto 328 242,30 zł

Oferta uzyskała podczas oceny łącznie 100,00 pkt w tym: w kryterium cena 100,00 pkt

i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty


 

Głowno dn. 15.11.2016r

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ogłosił przetarg na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”.

1) ogloszenie-w-bzp

2) siwz

3) zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-2016

4) zalacznik-nr-2-2016

5 ) zalacznik-nr-3-2016

6) zalacznik-nr-4-2016

7) zalacznik-nr-4a

8) zalacznik-nr-5-2016

9) zalacznik-nr-6-wykaz-i-charakterystyka-obiektow

10) zalacznik-nr-7-istotne-warunki-umowy

11) zalacznik-nr-8

 


 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie poniżej w załączniku przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych”, realizowanego w ramach osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – zgodnie z wymogami określonymi w konkursie zamkniętym nr POIiŚ.2.3/3/2016 .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Głowno,dn. 11.10.2016r

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Głownie w ramach rozeznania rynku niezbędnego do kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o fundusze UE w ramach II osi priorytetowej POIiŚ dla gospodarki wodno – ściekowej realizowanej w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM – Działanie 2.3.

                                                                             

1-mzwik-glowno_zapytanie-ofertowe-poiis

2-zalacznik-nr-1-formularz-oferty-zapytanie-cenowe-poiis

3-zalacznik-nr-2-wzor-umowy

4-zalacznik-nr-3-wykaz-uslug

5-zalacznik-nr-4-wykaz-osob

 

                                                                         Z Poważaniem

                                                                          Prezes Zarządu

                                                                Jerzy Wojciech Olejniczak

 

 

 

 


 

 

Głowno 07.12.2015 r.

 

Znak sprawy 1/2015

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury „ na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie wybrana została oferta nr 1 złożona przez PGE Obrót S.A. ul.8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, adres do korespondencji: PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi, ul.Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź. .Cena oferty wartość netto 269 531,92zł; wartość brutto 331 524,26zł.

Oferta uzyskała podczas oceny łącznie 100,00 pkt w tym: w kryterium cena 100,00 pkt

i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Umowa może zostać zawarta bez dochowania terminów , o których mowa w art. 94 ust 1 ustawy PZP z uwagi na fakt, że w przetargu złożono tylko 1 ofertę. Podstawa prawna art. 94 ust 2 pkt 1 lit a ustawy PZP .

 

 


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłosił przetarg na : Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”.

Ogłoszenie w BZP

SIWZ prąd

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

 

 

 

 

 

Głowno 01.07.2015 r.

 

 

 

Znak sprawy MZWiK/271/2/2015

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy wraz z nową przyczepą skorupkową tandem na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie” wybrana została oferta nr 1 złożona przez PH „AGROSKŁAD” Wł.Jabłoński,J.Kaczuba Spółka Jawna 97-225 UJAZD Józefin 39 .Cena oferty 262.605.00 zł, okres gwarancji 24 miesiące.

Oferta uzyskała podczas oceny łącznie 100,00 pkt w tym: w kryterium cena 90,00 pkt

w kryterium okres gwarancji 10,00 pkt

i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Umowa może zostać zawarta bez dochowania terminów , o których mowa w art. 94 ust 1 ustawy PZP z uwagi na fakt, że w przetargu złożono tylko 1 ofertę. Podstawa prawna art. 94 ust 2 pkt 1 lit a ustawy PZP .

 

 

 

 

 

 


 

Dostawa nowego ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy  wraz z  nową  przyczepą skorupkową tandem na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie”

1) Ogłoszenie o zamowieniu 28.05.2015r

2) Siwz MZWiK Głowno