MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Informacje podstawowe

W dniu 9 grudnia 2004r., Rada Miejska w Głownie podjęła Uchwałę nr XXIV/216/04 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Głownie” w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma kontynuować działalność zakładu w zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej.

 

Aktem  notarialnym   z  dnia    23.05.2005r. , dokonano   przekształcenia  komunalnego   zakładu  budżetowego  w  spółkę   z ograniczoną  odpowiedzialnością i ustanowiono akt  założycielski Spółki  działającej pod  firmą „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   z  siedzibą  w  Głownie.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 czerwca 2005r. (sygn. sprawy LD.XX NS – RE. KRS/8377/5/940), Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000236040.

Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 13 czerwca 2005r. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, pierwszy rok obrachunkowy Spółki obejmował okres od13.06.2005r. do dnia 31.12.2005r. Rok 2012 jest ósmym rokiem obrachunkowym Spółki.

Zakres usług realizowany przez Spółkę obejmuje głównie zadania własne gminy opisane w art.3 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.43 z póź. zmianami). Prowadząc zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, MZWiK sp z o.o w Głownie realizuje usługi zaliczane do „użyteczności publicznej”, co decyduje o jej charakterze i podstawowych celach. Oznacza to, że Spółka nie kieruje się w swojej działalności kryterium zysku i kryterium bezpośredniej korzyści, ale zasadniczym kryterium jest dostawa dla społeczeństwa Głowna usług o charakterze podstawowym po przystępnych cenach. Prawa, obowiązki oraz zasady działania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

 

Głowno posiada nowoczesną oczyszczalnie ścieków po generalnej modernizacji w 2019 r. Przebudowana oczyszczalnia rozpoczęła funkcjonowanie we wrześniu 2019 r. Nowy ciąg technologiczny zapewnia usuwanie związków azotu do wymaganego przepisami

(Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. Dz. U.2014, POZ.1800), jak również wymianę wyeksploatowanych urządzeń.

Odprowadzane ścieki komunalne z oczyszczalni w ilości Q śrd.- 2000 m³ nie przekraczają następujących wartości: BZT- 25mgO2/dm³;ChZT-125mgO2/dm³; zawiesina ogólna 35mg/dm³; Azot ogólny – 15mgN/dm³; Fosfor ogólny – 2mgP/dm³

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstały następujące instalacje i obiekty:

 • komory beztlenowe i komory nitryfikacji/denitryfikacji z wyposażeniem – obiekt nowy
 • osadniki wtórne, radialne z wyposażeniem – obiekt nowy i przebudowany
 • budynek sitopiaskownika z wyposażeniem – obiekt nowy
 • tłocznia ścieków surowych – obiekt nowy
 • pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego – obiekt nowy
 • komora stabilizacji osadu – obiekt istniejący po adaptacji
 • studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych – obiekt nowy
 • instalacja dozująca wapno wraz z silosem wapna – obiekt nowy
 • wiata odbioru osadu przy budynku – obiekt nowy
 • stacja zlewcza – obiekt nowy

W ramach modernizacji powstały nowe drogi, place, chodniki opaski odwadniające oraz rurociągi technologiczne.

Dla osiągnięcia efektu w oczyszczeniu dopływających ścieków zmodernizowana oczyszczalnia ma nową komorę osadu czynnego składającą się z dwóch równoległych ciągów (komora beztlenowa, komora nitryfikacji/denitryfikacji) współpracujących z dwoma radialnymi osadnikami wtórnymi ( nowo wybudowanym i istniejącym)o przepływie poziomym.

Ścieki surowe dopływają przebudowanymi kanałami grawitacyjnymi DN 400 i DN 200 do tłoczni ścieków dostosowanej i włączonej do istniejącego systemu monitoringu działającego w Głownie, wyposażonej w trzy pompy, mogąca odebrać napływ na poziomie 310 m³/h, usytuowanej na terenie oczyszczalni, skąd tłoczone są do węzła oczyszczania mechanicznego z sito-piaskownikiem o wydajności 360m³/h, umieszczonego w nowym budynku .Budynek sitopiaskownika wyposażony jest w instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Zatrzymane skratki i piasek zrzucane są samoczynnie do pojemników (1000 lszt4) usytuowanych w budynku. Dalej ścieki przepływają rurociągiem DN 400 do dwóch nowo wybudowanych równoległych ciągów reaktora biologicznego . Każdy ciąg reaktora biologicznego posiada komorę beztlenową wyposażoną w mieszadło zatapialne natomiast komora nitryfikacji/denitryfikacji wyposażona jest w dwa aeratory oraz sondę tlenową i sondę stężenia osadu. Reaktor biologiczny współpracuje z dwoma żelbetowymi, radialnymi osadnikami wtórnymi

Osadniki wtórne wyposażone są w zgarniacze pół pomostowe, poruszające się po bieżni na cembrowinie osadnika, wyposażone w zgarniacz dna i powierzchni osadnika. Ścieki oczyszczone wpadają do komory pomiarowej i rurociągiem istniejącym ścieków oczyszczonych odprowadzane do rzeki.

Z osadnikami wtórnymi współpracuje pompownia osadu oraz zagęszczacz osadu .

Osad z zagęszczacza podawany jest pompą ślimakową osadu istniejącym rurociągiem do odwodnienia na nowej prasie taśmowej znajdującej się w budynku technicznym. Odwodniony osad transportowany jest przenośnikiem ślimakowym poddany higienizacji dozowanym wapnem hydratyzowanym z silosu wapna usytuowanego na zewnątrz budynku.

W ramach modernizacji oczyszczalni została wybudowana nowa Stacja Zlewna.

Przedmiotem zagospodarowania terenu było również wykonanie robót:

  • chodników w ciągach komunikacyjnych- z kostki brukowej

  • nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą odbioru osadu, na podjeździe do Stacji Zlewnej

  • opasek wokół budynku oczyszczania mechanicznego i wiaty

  • plantowanie powierzchni terenu przyległego do ciągów komunikacyjnych z obsianiem trawą

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Poza dofinansowaniem z NFOŚ w Warszawie wykonano dodatkowo modernizacje istniejącej Stacji Zlewnej przy ul. Kopernika , a także ogrodzenie i monitoring Oczyszczalni oraz uzupełniono ciągi komunikacyjne.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu : 17.781.160,52 zł.

Dofinansowanie na realizacje projektu : 9.265.757,49 zł


 

Regulamin dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno