MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Galeria

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie  wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych”  

 

Realizacja projektu będzie miała miejsce w powiecie zgierskim, Miasto Głowno, na działkach: 80/7, 80/1 (oczyszczalnia ścieków), 97 (kanalizacja ul. Garbarska), 74, 96/1 (kanalizacja ul. Sćiegiennego), 136, 227/2 (kanalizacja ul. Cicha). Projekt będzie realizowany w aglomeracji Miasto Głowno, która została wyznaczona Uchwałą nr XVII/177/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miasto Głowno. Aglomeracja jest ujęta w Master Planie (Id: PLLO025) oraz w Aktualizacji KPOŚK (obowiązującymi w dniu ogłaszania konkursu). Zakres rzeczowy projektu również został ujęty w ww. Master Planie. Wskaźnik koncentracji projektu wynosi 230,97 Mk/km. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa) wraz z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne

2. Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych

3. Budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków w ul. Garbarskiej.

4. Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego.

5. Budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków w ul. Cichej

6. Prace modernizacyjne przepompowni ścieków w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

7. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

8. Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków

9. Zakup agregatu prądotwórczego z funkcją automatycznego uruchomienia na stację uzdatniania wody

Celem projektu jest zapewnienie większej skuteczności oczyszczania ścieków oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika poprzez dostosowanie istniejącego układ technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Za cel projektu należy także uznać rozpoczęcie procesu wykorzystywania energii odnawialnej w ramach oczyszczalni ścieków w Głownie. Energia z mikoinstalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla obszaru NUTRI – skuteczniejsze eliminacja biogenów Wsk. Prod. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym: Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,99 km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie łódzkim – 0,99 km Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodnokanalizacyjnymi – 1 szt. Wsk. Rez. Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 95 osób Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 0,20 Mg/rok Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – 10 102 RLM. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 10 102 RLM

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu : 17.781.160,52 zł.

Dofinansowanie na realizacje projektu : 9.265.757,49 zł.


 

Fotografie z realizacji inwestycji pn.” Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie  wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych”

 

* marzec 2019r.

 

 

 

* kwiecień 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* maj 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* czerwiec 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lipiec 2019r.

 

 

 

*sierpień 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*wrzesień 2019r.


 

 

 

*październik 2019r.

 

 

* listopad 2019r.

 

 

 

*grudzień 2019r.