MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Aktualności

 

                                                                                         Głowno, dnia 02.07.2019r. 

 

 

INFORMACJA

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2001 r Nr 72 poz. 747 z późn.zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Na podstawie art. 9 ust. 3 w/w ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. W związku z powyższym Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie informuje, iż od września br rozpocznie kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli będzie wyeliminowanie między innymi prawem zakazanego odprowadzania wód opadowych ( rynny dachowe, kratki ściekowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

W przypadku istnienia przedmiotowych przyłączeń wzywamy do trwałego odcięcia elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie informujemy, że nielegalne odprowadzanie wód opadowych zostanie potraktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji co zgodnie z art.28 ust 4a w zw. z ust 4 w/w ustawy, stanowi przestępstwo i zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

 


                                                                                    Głowno,dnia 20.05.2019r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (regulują to przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a w szczególności art.5 ust.1 pkt.2). Z tego obowiązku zwolnieni są tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).

Dlaczego warto podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej?

 

Podłączenie swojej nieruchomości do kanalizacji sanitarnej niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla samego zainteresowanego jak i dla środowiska naturalnego tzn.:

 

*zyskujesz wygodę- podnosisz standard swojego życia

 

skanalizowana posesja oznacza koniec klopotów z przepełnionym szambem i tym samym unikamy nieprzyjemnych zapachów, które towarzyszą podczas jego opróźniania.

 

*chronisz środowisko naturalne

 

stare, nieszczelne szamba mogą powodować infiltrację zanieczyszczeń do wód gruntowych więc podłaczając posesję do sieci kanalizacji sanitarnej chronisz wody gruntowe oraz lokalne wody powierzchniowe.

 

* podnosisz wartość swojej nieruchomości

 

to kolejny atut wynikający z podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitanej w momencie jej ewentualnej sprzedaży.

 

 

Zachęcamy Państwa do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, rozumiemy że koszty podłączenia mogą być dość wysokie ale dla naszych Odbiorców proponujemy rozłożenie ich na dogodne RATY ( ilość rat będzie rozpatrywana indywidualnie po wcześniejszym złożeniu pisma).

        

 

 


 

                                                                     Głowno, dnia 07.06.2018r.

 

                            OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie dotyczące odwodnionych komunalnych osadów ściekowych

 


 

Podstawowa klauzula informacyjna

 

 Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. dane kontaktowe: 95-015 Głowno, ul. A. Struga 3, tel. 042 719-16-39.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Polit. Dane kontaktowe : iod@mzwikglowno.pl

 3.  Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w związku z zawartą umową w celu jej realizacji.

 4. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą także w celu obsługi wniosków i zapytań do MZWiK.

 5. Przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do realizacji jego celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wynikających z zapisów umowy oraz przepisów dotyczących gospodarki wodno -ściekowej.

 6. Dane osobowe Podmiotu danych będą udostępniane instytucjom kontrolnym i nadzorczym, oraz firmom obsługującym Spółkę w zakresie usług informatycznych,prawnych, ubezpieczeniowych, projektowych, budowlanych i technicznych.

 7. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej

 8. Dane Podmiotu danych przechowywane będą do 5 lat liczone od dnia rozwiązania umowy.

 9. Przysługuje Panu /Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,

 2. sprostowania swoich danych,

 3. przeniesienia swoich danych,

 4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.

 2.  Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub obsługę wniosku.

 3. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

 


 

 


 

                             WYNIKI BADAŃ

 

Sprawozdania z badań – wrzesień 2019r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-lipiec 2019r.


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-czerwiec 2019r.

Sprawozdania z badań-czerwiec 2019r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- kwiecień 2019r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- marzec 2019r.

Sprawozdanie z badań- marzec 2019r.

Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Miasto Głowno za 2018r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- styczeń 2019r.

 

 


                                                                            Głowno, dnia 02.09.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 


 

                                                                            Głowno, dnia 14.08.2019r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


     

                                                                          Głowno,dn.26.02.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 


                                                                         Głowno,dn.22.02.2019r.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT     

  


                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                         Głowno, dnia 22.03.2018r. 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


                                                                                                                                                                                                                       Głowno, dnia 16.03.2018r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 


       

Informacja

Decyzją WA.RET.070.1.51.2.2018 z dnia 25-04-2018 r. zatwierdzono taryfę dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Zmienione stawki taryf obowiązują od 11.06.2019r. do 10.06.2020r.

Decyzja

 

 

 

                                                                                                       

 

 


KOMUNIKAT

Ustawa z dnia 27 października 2017r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 2180 )

o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw,

                 przedłuża okres obowiązywania dotychczasowej taryfy do 09 czerwca 2018r.

 

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 marca 2017r. do dnia 09 czerwca 2018r. – nie ulega zmianie

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena w zł

(netto)

– za 1 m3 wody dostarczanej dla:

I. gospodarstw domowych, jednostek oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucji kultury, ośrodków sportowych, rolników indywidualnych, rodzinnych ogrodów działkowych, schroniska dla zwierząt

 

2,98

 

II. pozostałych odbiorców

3,03

 

– za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych przez:

 

I. gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe, rolników indywidualnych, ogrody działkowe, schronisko dla zwierząt

7,03

II. pozostałych dostawców

7,09