MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Aktualności

            

                                                                                         Głowno, dnia 23.07.2021r.

 

 

                           OGŁOSZENIE !

 

Uprzejmie informujemy,że zgodnie z Decyzją z dn 23.07.2021r.Państwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie nastąpi zmiana taryfy.Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywała od 31.07.2021r.

 

DECYZJA WA.RZT.70.58.2021/9

 

 


      

 

                                                                                         Głowno, dnia 02.06.2021r.

 

                      OGŁOSZENIE !

 

W związku z rozpatrywaniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosku na zmianę taryfy za wodę i ścieki  uprzejmie informujemy, że do czasu otrzymania decyzji w przedmiotowej sprawie obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa.

Poinformujemy Państwa o wprowadzeniu nowej taryfy na wodę i ścieki w terminie określonym w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

 


                                             

                                                                Głowno, dnia 06.04.2021r.

 

 

Zarządzeniem  nr 3/2021 Zarządu  MZWiK sp. z o.o. zostały ustalone dodatkowe dni wolne od pracy w 2021r:

  • 04.05.2021r. (wtorek) za 01.05.2021r. (sobota)
  • 24.12.2021r. (piątek) za 25.12.2021r. (sobota)

                         


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Głowno dnia 19.02.2021r.

 

 

Ogłoszenie!

Informujemy, iż w okresie wiosennym b/r na terenie miasta Głowna prowadzona jest wymiana wodomierzy.

Prace realizowane są przez pracowników Spółki w godz. 8.00-14.30.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy w celu wykonania w/w prac.

Ponadto pragniemy zapewnić, iż wszystkie koszty związane z wymianą wodomierzy głównych ponosi Przedsiębiorstwo.                                 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 719 16 39 w godz.7.00-15.00.


                                                     

                         Głowno,dnia 22.05.2020r.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją WA.RET.070.1.51.2.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie  z dnia 25.04.2018r. nastąpi zmiana taryfy. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywała od 11.06.2020r. do 10.06.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                   

                                                                                                                                                                                 Głowno,dnia 28.04.2020r.

 

                     Komunikat !

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie przy ul. A. Struga 3 prosi Odbiorców usług o nie wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej :

  • ścinków skórzanych, szmat, itp.
  • odpadów krawieckich takich jak: nici, skrawki materiałów, itp.
  • popiołu, szkła, piasku, żwiru, obierek, kości,
  • odpadów kuchennych, itp.
  • środków takich jak:   podpaski, tampony, ręczniki jednorazowe, itp.
  • wszelkiego rodzaju opakowań takich jak:  butelki plastikowe typu PET, opakowania plastikowe  po chemii gospodarczej i kosmetykach, itp.
  • tłuszcze kuchenne, oleje, substancje żrące takie jak:  farby, rozpuszczalniki, lakiery, benzyny, itp.

Powyższe odpady powodują zapychanie urządzeń kanalizacyjnych takich jak kanały i przepompownie ścieków co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących te urządzenia.

Niewłaściwe korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych ma wpływ na zwiększenie kosztów eksploatacyjnych, a tym samym powoduje wzrost ceny za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.

Przedsiębiorstwo będzie dochodzić odszkodowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci kanalizacyjnej zgodnie z Art. 9 ust. 2 oraz Art. 28. ust. 4a ( Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858).


                                                                                                                                                         Głowno,dnia 16.03.2020r.

 

           

                 Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszrze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego z dnia 13.03.2020r. § 8.1. Zarząd MZWiK Sp. z o.o. w Głownie wprowadza ograniczenie polegające na wykonywaniu

wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

W związku z powyższym od dnia 16.03.2020r. nie obsługujemy bezpośrednio interesantów.

Powyższe obowiązuje do odwołania.

                      Zarząd MZWiK

                           Głowno

 

 


                                                                                                                                                                                                                                 Głowno, dnia 12.03.2020r.

                

                  Szanowni Państwo!

 

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się koronawirusa, mając na uwadze zasady bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, Zarząd MZWiK w Głownie zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów z pracownikami Spółki.

Uprzejmie informujemy, że wpłaty bieżących rachunków można dokonywać drogą elektroniczną na nr konta 53 8787 0000 0000 1010 2000 0004.

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt telefoniczny: 42-719-16-39 lub mailowy: biuro@mzwikglowno.pl

 

 

                                         Z poważaniem

                                         Zarząd Spółki.

 

 

 


 

                                                                          Głowno, dnia 14.02.2020r.

 

Ogłoszenie dotyczące wycofanych z eksploatacji urządzeń.

 


         Głowno, dnia 20.12.2019r.

 

Ogłoszenie dotyczące odwodnionych komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych na grunty rolne.

 


Głowno, dnia 19.11.2019r.   

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem  15.11.2019r. Zarządzeniem został wprowadzony załącznik do umowy: „Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych          ( mieszaninie ścieków przemysłowych i bytowych) wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych”.

 


Głowno, dnia 08.11.2019r. 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż omyłka dotycząca podstawy prawnej przyjętej w wewnętrznych zasadach przez Przedsiębiorstwo-ogólne informacje dotyczące zasad korzystania z wodomierza-podlicznika wody bezpowrotnie zużytej, nie skutkuje wprowadzeniem w błąd Odbiorców ani zmianą umowy i jej załączników ( obecnie widnieje prawidłowa podstawa prawna).


Głowno, dnia 11.10.2019r.

 

Informujemy, że w dniu 11.10.2019r. rozpoczeliśmy kontrole nielegalnych podłączeń do kanalizacji, poprzez zadymianie kanalizacji sanitarnej.

 

 

 

 

 


 

                                                                                       Głowno, dnia 09.10.2019r.

 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w siedzibie Naszej  Spółki od dnia 08.10.2019r. wpłat można  dokonywać kartą płatniczą.

Inkasenci w terenie wposażeni są w teminale płatnicze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                         Głowno, dnia 02.07.2019r. 

 

 

INFORMACJA

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2001 r Nr 72 poz. 747 z późn.zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Na podstawie art. 9 ust. 3 w/w ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. W związku z powyższym Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie informuje, iż od września br rozpocznie kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli będzie wyeliminowanie między innymi prawem zakazanego odprowadzania wód opadowych ( rynny dachowe, kratki ściekowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

W przypadku istnienia przedmiotowych przyłączeń wzywamy do trwałego odcięcia elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie informujemy, że nielegalne odprowadzanie wód opadowych zostanie potraktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji co zgodnie z art.28 ust 4a w zw. z ust 4 w/w ustawy, stanowi przestępstwo i zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

 


                                                                                    Głowno,dnia 20.05.2019r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (regulują to przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a w szczególności art.5 ust.1 pkt.2). Z tego obowiązku zwolnieni są tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).

Dlaczego warto podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej?

 

Podłączenie swojej nieruchomości do kanalizacji sanitarnej niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla samego zainteresowanego jak i dla środowiska naturalnego tzn.:

 

*zyskujesz wygodę- podnosisz standard swojego życia

 

skanalizowana posesja oznacza koniec klopotów z przepełnionym szambem i tym samym unikamy nieprzyjemnych zapachów, które towarzyszą podczas jego opróźniania.

*chronisz środowisko naturalne

 

stare, nieszczelne szamba mogą powodować infiltrację zanieczyszczeń do wód gruntowych więc podłaczając posesję do sieci kanalizacji sanitarnej chronisz wody gruntowe oraz lokalne wody powierzchniowe.

 

* podnosisz wartość swojej nieruchomości

 

to kolejny atut wynikający z podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitanej w momencie jej ewentualnej sprzedaży.

 

 

Zachęcamy Państwa do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, rozumiemy że koszty podłączenia mogą być dość wysokie ale dla naszych Odbiorców proponujemy rozłożenie ich na dogodne RATY ( ilość rat będzie rozpatrywana indywidualnie po wcześniejszym złożeniu pisma).

        

 

 


 

                                                             

 

 

                             WYNIKI BADAŃ

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-lipiec 2021r

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia -czerwiec 2021r.

Sprawozdanie z badań- czerwiec 2021r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-maj 2021r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-kwiecień 2021r.

Ocena obszarowa jakości wody Gminy Miasto Głowno za 2020r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-          luty 2021r.

 


                                                                   

                                                                              Głowno,dnia 27.09.2019r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Głowno, dnia 19.09.2019r.

 

 

Informacja z otrzymanych ofert

 


                                                                            Głowno, dnia 02.09.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 


 

  Głowno, dnia 14.08.2019r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


 

                                                                          Głowno,dn.26.02.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 


                                                                         Głowno,dn.22.02.2019r.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT    

 


 

                     Głowno, dnia 22.03.2018r. 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


                                       Głowno, dnia 16.03.2018r.

 

Informacja z otwarcia ofert