MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Projekty UE

 

 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową

systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych

Cel projektu: Poprawa jakości środowiska dzięki ulepszeniu gospodarki

wodno-ściekowej w Głownie

Beneficjent: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie

 

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie  wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych”  

 

Realizacja projektu będzie miała miejsce w powiecie zgierskim, Miasto Głowno, na działkach: 80/7, 80/1 (oczyszczalnia ścieków), 97 (kanalizacja ul. Garbarska), 74, 96/1 (kanalizacja ul. Sćiegiennego), 136, 227/2 (kanalizacja ul. Cicha). Projekt będzie realizowany w aglomeracji Miasto Głowno, która została wyznaczona Uchwałą nr XVII/177/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miasto Głowno. Aglomeracja jest ujęta w Master Planie (Id: PLLO025) oraz w Aktualizacji KPOŚK (obowiązującymi w dniu ogłaszania konkursu). Zakres rzeczowy projektu również został ujęty w ww. Master Planie. Wskaźnik koncentracji projektu wynosi 230,97 Mk/km. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa) wraz z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne

2. Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych

3. Budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków w ul. Garbarskiej.

4. Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego.

5. Budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków w ul. Cichej

6. Prace modernizacyjne przepompowni ścieków w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

7. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

8. Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków

9. Zakup agregatu prądotwórczego z funkcją automatycznego uruchomienia na stację uzdatniania wody

Planowany całkowity koszt

Celem projektu jest zapewnienie większej skuteczności oczyszczania ścieków oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika poprzez dostosowanie istniejącego układ technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Za cel projektu należy także uznać rozpoczęcie procesu wykorzystywania energii odnawialnej w ramach oczyszczalni ścieków w Głownie. Energia z mikoinstalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla obszaru NUTRI – skuteczniejsze eliminacja biogenów Wsk. Prod. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym: Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,99 km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie łódzkim – 0,99 km Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodnokanalizacyjnymi – 1 szt. Wsk. Rez. Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 95 osób Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 0,20 Mg/rok Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – 10 102 RLM. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 10 102 RLM

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu : 17.781.160,52 zł.

Dofinansowanie na realizacje projektu : 9.265.757,49 zł

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących realizacji inwestycji pod adresem e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl  lub www.pois.gov.pl