MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Opłaty

 

Faktury można regulować: Bank Spółdzielczy w Głownie  rachunek nr: 53 8787 0000 0000 1010 2000 0004

 


Podstawowa klauzula informacyjna

 

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. dane kontaktowe: 95-015 Głowno, ul. A. Struga 3, tel. 042 719-16-39.

 2. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w związku z zawartą umową w celu jej realizacji.

 3. Przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do realizacji jego celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wynikających z zapisów umowy oraz przepisów dotyczących gospodarki wodno -ściekowej.

 4.  Dane osobowe Podmiotu danych będą udostępniane instytucjom kontrolnym i nadzorczym, firmom obsługującym Spółkę w zakresie, usług informatycznych i prawnych.

 5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej

 6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą do 5 lat liczone od dnia rozwiązania umowy.

 7. Przysługuje Panu /Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,

 2. sprostowania swoich danych,

 3. przeniesienia swoich danych,

 4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.

 2.  Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest obowiązkowe w związku wymogiem umownym.

 3. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

 


 

 

Informacja

Decyzją WA.RET.070.1.51.2.2018 z dnia 25-04-2018 r.  Decyzja zatwierdzono taryfę dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków