MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Opłaty

 

Faktury można regulować: Bank Spółdzielczy w Głownie  rachunek nr: 53 8787 0000 0000 1010 2000 0004

 


Podstawowa klauzula informacyjna

Na podstawie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. dane kontaktowe: 95-015 Głowno, ul. A. Struga 3, tel. 042 719-16-39.

 2. Inspektor Ochrony Danych w MZWiK Sp. z o.o. w Głownie dostępny jest pod adresem e-mail: iod@mzwikglowno.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. obsługi w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. Z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.),

 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucjom kontrolnym i nadzorczym uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz firmom obsługującym Spółkę w zakresie usług informatycznych, prawnych, ubezpieczeniowych, projektowych, budowlanych i technicznych, z którymi zawarto umowy.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w odniesieniu do celów określonych w pkt 3:

 1. do 5 lat podatkowych licząc od roku następnego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy,

 2. zgodnie z obowiązującym prawem,

 3. maksymalnie 3 lata w związku z dochodzeniem roszczeń (Kodeks Cywilny).

 1. Przysługuje Panu /Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,

 2. sprostowania swoich danych,

 3. przeniesienia swoich danych,

 4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 5. wniesienia sprzeciwu,

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.

 2. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub obsługę wniosku.

 3. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.