MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Przetargi

                     Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo. o. z siedzibą w Głownie ogłasza przetarg na  : „Budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków w ul. Garbarskiej, budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego, budowa kanału sanitarnego wraz z pompownią ścieków ul. Cichej. Prace modernizacyjne przepompowni ścieków w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ul. Ściegiennego – załącznik Nr 8

rys5 studnia rozprezna Ściegiennego

rys4 studnia Ściegiennego

rys 6 PP1 Ściegiennego przepompownia

rys 3 zabezp kabla Ściegielnnego

Opisy Ściegiennego

profil-Ściegiennego-min_compressed

PZT Ściegiennego

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Tekst

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 1.0 Mapa lokalizacyjna

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 2.1 Mapa dokumentacyjna

Geotechnika Mel-Wod-Kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 4.0 Objaśnienia do kart otworów badawczych

Geotechnika Mel-Wod-Kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał.3.0 Karty otworów

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 2.2 Mapa dokumentacyjna-min

Specyfikacja techniczna_ŚCIEGIENNEGO- Załącznik Nr 9

Ściegiennego Nakładczy2018 – Przedmiar – Załącznik Nr 10

 

ul. Garbarska- załącznik Nr 8

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Tekst

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 1.0 Mapa lokalizacyjna

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 3.0 Karty otworów

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał.4.0 Objaśnienia do kart otworów badawczych

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 2.2 Mapa dokumentacyjna II-

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 2.1 Mapa dokumentacyjna I (2)

opisy Garbarska

PZT Garbarska

rys 2 Profil Garbarska

rys 5 studnia rozprężna istn Garbarska

rys 4 studnia rew Garbarska

rys 3 zabezp kabla Garbarska

rys 6 PP1 przepompownia Garbarska

Specyfikacja techniczna_GARBARSKA – Załącznik Nr 9

Garbarska nakładczy2018 – Przedmiar – Załącznik Nr 10

ul. Cicha – Załącznik Nr 8

opisy Cicha

PZT Cicha

rys 2 profil Cicha

rys 3 zabezp kabla Cicha

rys 4 studnia rew Cicha

rys 5 studnia rozprężna SR Cicha

rys 6 PP1 przepompownia Cicha

Specyfikacja techniczna_CICHA – Załącznik Nr 9

Cicha Nakładczy2018 – Przedmiar – załącznik Nr 10

 

Modernizacja przepompowno ścieków w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

spec 3 szt pompowni modernizowanych –  załącznik 11


 

Głowno dn. 07.12.2017r

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty               

 

 

Głowno dn. 27.11.2017r

 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. ponownie ogłosił przetarg na : "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury" .

przetarg 2017 r.

Załącznik 1

Załącznik  2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 4A

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 Wykaz i charakterystyka obiektów

Załącznik 7

Załącznik 8

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Unieważnienie 

                                 

Głowno dn. 13.11.2017r

 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o ogłosił przetarg na : "Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury" .

 

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4A

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załacznik 7

Załącznik Nr 8

 


    

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie poniżej w załączniku przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych”, realizowanego w ramach osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – zgodnie z wymogami określonymi w konkursie zamkniętym nr POIiŚ.2.3/3/2016 .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                        


                         OGŁOSZENIE

 

           Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe  na: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, nad procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” 


                             OGŁOSZENIE  

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni  ścieków   –     do    składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych  –          I etap"  


 

Głowno, 27.04.2017

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na:  „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap”

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty – korekta

 

 


Głowno, 20.04.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

 

MZWiK sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pn:

 

„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” wpłynęła jedna oferta :

 

 

1. Przedsiębiorstwo Budem-Projekt, ul. Staszica 7/6, 95-035 Ozorków

cena oferty brutto 12.915,00 zł

 

 

Wybrana została oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Budem-Projekt, ul. Staszica 7/6, 95-035 Ozorków.

 

Informacja o wyborze

 

 

 


 

Głowno, dn. 13.04.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” 

 

Informacja udzielona zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

 

 


Głowno, dnia 11.04.2017 r.

 

Zamawiający:

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul. A. Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

 

 

Zapytanie ofertowe

 

   Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, nad procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” oraz realizacja wszystkich czynności wynikających z prawa budowlanego.
Wykonanie ww. robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52811-2017 z dnia 28.03.2017

 

W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 19.04.2017 r. do godz. 10ᵒᵒ na adres e-mail :

jurbanik@mzwikglowno.pl

 

Zapytanie ofertowe nadzór

UMOWA nadzór

 


 Głowno, dnia 28.03.2017 r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na : „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap"

 

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Parametry równoważności

STWiOR Głowno Wiata

Przedmiar -etapI

DokumentacjaProjektowa

Załączniki – wersja edytowalna

Odpowiedzi

Glowno wiata 4 kwiecien 2017 przedmiar

głowno-rzedne-2017-04-05

 


 

Głowno, dnia 02.01.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

MZWiK sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie projektu budowlanego wraz z mapą do celów projektowych na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ulicy Ściegiennego w Głownie wpłynęły trzy oferty :

 

1. Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3 Mysłaków, 99-416 Nieborów

cena oferty brutto 15.129,00 zł ;

2. WodKanProjekt Bartosz Dyszkiewicz, ul.Ketlinga 3/23, 92-431 Łódź cena oferty brutto

18.450,00 zł;

3. P.P.W. IGLOHOME Marcin Mikołajczyk, ul. Sprinterów 7/21, 94-002 Łódź cena oferty

Brutto 18.450,00 zł.

Wybrana została oferta złożona przez firmę Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3,

Mysłaków, 99-416 Nieborów.

Informacja o wyborze oferty

 


Głowno, dnia 02.01.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

MZWiK sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie projektu budowlanego wraz z mapą do celów projektowych na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ulicy Cichej i w ulicy Garbarskiej w Głownie wpłynęły dwie oferty :

 

1. Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3 Mysłaków, 99-416 Nieborów

cena oferty brutto 16.728,00 zł ;

2. WodKanProjekt Bartosz Dyszkiewicz, ul.Ketlinga 3/23, 92-431 Łódź cena oferty brutto

22.755,00 zł;

Wybrana została oferta złożona przez firmę Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3,

Mysłaków, 99-416 Nieborów.

 Informacja o wyborze oferty
 

 


Głowno, dnia 22.12.2016 r.

Zamawiający :

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul.A.Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia polega na :

1) Wykonaniu projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ul. Cichej i w ul. Garbarskiej.

Zakres rzeczowy.

1. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno w ul. Cichej o długości ok. 130 mb. od pkt.1 tj. ul. Targowej do pkt.2 tj. w ul. Cichej umożliwiającego skanalizowanie wszystkich posesji w ul. Cichej.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic w ul. Cichej oraz przepompowni ścieków z kanałem tłocznym. W opracowaniu należy uwzględnić kosztorys inwestorski.

2. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno w ul. Garbarskiej o długości ok. 100 mb. od pkt.1 tj. studzienka rewizyjna w ul. Garbarskiej do pkt.2

umożliwiającego skanalizowanie wszystkich posesji w ul. Garbarskiej.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic oraz przepompowni ścieków z kanałem tłocznym. W opracowaniu należy uwzględnić kosztorys inwestorski.

Przedstawiona oferta powinna zawierać koszty kompletu projektu budowlanego (4 egzemplarze) branży sanitarnej wraz z uwzględnieniem map do celów projektowych, z niezbędnymi uzgodnieniami oraz ze zgłoszeniem budowy.

Przewidywany termin realizacji zadania 20 luty 2017 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 28.12.2016 r. do godz. 14ᵒᵒ na adres e-mail :

inwestycje1@mzwikglowno.pl lub sekretariat@mzwikglowno.pl .

Zapytanie ofertowe

 


 

 

 

Głowno, dnia 20.12.2016 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

MZWiK sp.z o.o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami w ul. Moczydła oraz w ul. Południowej w Głownie wpłynęły dwie oferty :

 

1. Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3 Mysłaków, 99-416 Nieborów

cena oferty brutto 12.300,00 zł ;

2. WodKanProjekt Bartosz Dyszkiewicz, ul.Ketlinga 3/23, 92-431 Łódź cena oferty brutto

14.760,00 zł.

 

Wybrana została oferta złożona przez firmę Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski,ul.Rybacka 3,

Mysłaków, 99-416 Nieborów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Głowno, dnia 15.12.2016 r.

Zamawiający :

 

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul.A.Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia polega na :

1) Wykonaniu projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ul. Ściegiennego.

 

Zakres rzeczowy.

1. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno ul.Ściegiennego obejmuje kanał sanitarny od pkt.1 tj. ul.Targowej do pkt.2 tj. ( pos.10 i 11a w ul.Ściegiennego) o długości ok.450 mb.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic w ul.Ściegiennego oraz przepompowni ścieków z kanałem tłocznym. W opracowaniu należy uwzględnić kosztorys inwestorski.

 

Przedstawiona oferta powinna zawierać koszty kompletu projektu budowlanego (4 egzemplarze) branży sanitarnej wraz z uwzględnieniem map do celów projektowych, z niezbędnymi uzgodnieniami oraz ze zgłoszeniem budowy.

Przewidywany termin realizacji zadania 20 luty 2017 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 20.12.2016 r. do godz. 14ᵒᵒ na adres e-mail :

inwestycje1@mzwikglowno.pl lub sekretariat@mzwikglowno.pl .


Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 


Głowno, dnia 12.12.2016 r.

 

Zamawiający :

 

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul.A.Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia polega na :

1) Wykonaniu projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami w ul.Moczydła oraz w ul.Południowej.

Zakres rzeczowy.

1. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno ul.Moczydła obejmują kanał sanitarny od punktu 1 tj. istniejąca studzienka rewizyjna Ø 1200 na skrzyżowaniu

ul.Lewej z ul.Moczydła (głebokość studzienki ok.2,5 mb.) do punktu 2 tj. skrzyżowanie ul.Moczydła z ul. Południową o długości ok. 480 mb. oraz od punktu 3 do 4 tj. od istniejącej studzienki Ø 1200 w ul. Południowej do ul. Moczydła o długości ok. 180 mb.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic ok. 25 szt.w ul.Moczydła oraz ok. 8 szt. w ul.Południowej.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej ok. 660 mb. (powyższa wartość wzrośnie o długość sięgaczy

do granic posesji).

Przedstawiona oferta powinna zawierać koszty kompletu projektu budowlanego (4 egzemplarze) branży sanitarnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, łącznie ze zgłoszeniem budowy.

Przewidywany termin realizacji zadania 15 luty 2017 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15.12.2016 r. do godz. 14ᵒᵒ na adres e-mail :

inwestycje1@mzwikglowno.pl lub sekretariat@mzwikglowno.pl .

Zapytanie ofertowe

 


Głowno 30.11.2016r

 

 

Znak sprawy 1/2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury „ na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie wybrana została oferta nr 1 złożona przez PGE Obrót S.A. ul.8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, adres do korespondencji: PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi, ul.Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź. .Cena oferty wartość netto 266 863,66 zł; wartość brutto 328 242,30 zł

Oferta uzyskała podczas oceny łącznie 100,00 pkt w tym: w kryterium cena 100,00 pkt

i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty


 

Głowno dn. 15.11.2016r

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ogłosił przetarg na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”.

1) ogloszenie-w-bzp

2) siwz

3) zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-2016

4) zalacznik-nr-2-2016

5 ) zalacznik-nr-3-2016

6) zalacznik-nr-4-2016

7) zalacznik-nr-4a

8) zalacznik-nr-5-2016

9) zalacznik-nr-6-wykaz-i-charakterystyka-obiektow

10) zalacznik-nr-7-istotne-warunki-umowy

11) zalacznik-nr-8

 


 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie poniżej w załączniku przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych”, realizowanego w ramach osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – zgodnie z wymogami określonymi w konkursie zamkniętym nr POIiŚ.2.3/3/2016 .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Głowno,dn. 11.10.2016r

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Głownie w ramach rozeznania rynku niezbędnego do kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o fundusze UE w ramach II osi priorytetowej POIiŚ dla gospodarki wodno – ściekowej realizowanej w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM – Działanie 2.3.

                                                                             

1-mzwik-glowno_zapytanie-ofertowe-poiis

2-zalacznik-nr-1-formularz-oferty-zapytanie-cenowe-poiis

3-zalacznik-nr-2-wzor-umowy

4-zalacznik-nr-3-wykaz-uslug

5-zalacznik-nr-4-wykaz-osob

 

                                                                         Z Poważaniem

                                                                          Prezes Zarządu

                                                                Jerzy Wojciech Olejniczak

 

 

 

 


 

 

Głowno 07.12.2015 r.

 

Znak sprawy 1/2015

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury „ na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie wybrana została oferta nr 1 złożona przez PGE Obrót S.A. ul.8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, adres do korespondencji: PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi, ul.Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź. .Cena oferty wartość netto 269 531,92zł; wartość brutto 331 524,26zł.

Oferta uzyskała podczas oceny łącznie 100,00 pkt w tym: w kryterium cena 100,00 pkt

i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Umowa może zostać zawarta bez dochowania terminów , o których mowa w art. 94 ust 1 ustawy PZP z uwagi na fakt, że w przetargu złożono tylko 1 ofertę. Podstawa prawna art. 94 ust 2 pkt 1 lit a ustawy PZP .

 

 


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłosił przetarg na : Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”.

Ogłoszenie w BZP

SIWZ prąd

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

 

 

 

 

 

Głowno 01.07.2015 r.

 

 

 

Znak sprawy MZWiK/271/2/2015

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy wraz z nową przyczepą skorupkową tandem na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie” wybrana została oferta nr 1 złożona przez PH „AGROSKŁAD” Wł.Jabłoński,J.Kaczuba Spółka Jawna 97-225 UJAZD Józefin 39 .Cena oferty 262.605.00 zł, okres gwarancji 24 miesiące.

Oferta uzyskała podczas oceny łącznie 100,00 pkt w tym: w kryterium cena 90,00 pkt

w kryterium okres gwarancji 10,00 pkt

i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Umowa może zostać zawarta bez dochowania terminów , o których mowa w art. 94 ust 1 ustawy PZP z uwagi na fakt, że w przetargu złożono tylko 1 ofertę. Podstawa prawna art. 94 ust 2 pkt 1 lit a ustawy PZP .

 

 

 

 

 

 


 

Dostawa nowego ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy  wraz z  nową  przyczepą skorupkową tandem na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie”

1) Ogłoszenie o zamowieniu 28.05.2015r

2) Siwz MZWiK Głowno