MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Informacje podstawowe

W dniu 9 grudnia 2004r., Rada Miejska w Głownie podjęła Uchwałę nr XXIV/216/04 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Głownie” w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma kontynuować działalność zakładu w zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej.

 

Aktem  notarialnym   z  dnia    23.05.2005r. , dokonano   przekształcenia  komunalnego   zakładu  budżetowego  w  spółkę   z ograniczoną  odpowiedzialnością i ustanowiono akt  założycielski Spółki  działającej pod  firmą „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   z  siedzibą  w  Głownie.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 czerwca 2005r. (sygn. sprawy LD.XX NS – RE. KRS/8377/5/940), Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000236040.

Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 13 czerwca 2005r. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, pierwszy rok obrachunkowy Spółki obejmował okres od13.06.2005r. do dnia 31.12.2005r. Rok 2012 jest ósmym rokiem obrachunkowym Spółki.

Zakres usług realizowany przez Spółkę obejmuje głównie zadania własne gminy opisane w art.3 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.43 z póź. zmianami). Prowadząc zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, MZWiK sp z o.o w Głownie realizuje usługi zaliczane do „użyteczności publicznej”, co decyduje o jej charakterze i podstawowych celach. Oznacza to, że Spółka nie kieruje się w swojej działalności kryterium zysku i kryterium bezpośredniej korzyści, ale zasadniczym kryterium jest dostawa dla społeczeństwa Głowna usług o charakterze podstawowym po przystępnych cenach. Prawa, obowiązki oraz zasady działania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

              Oczyszczalnia ścieków w Głownie została zaprojektowana i wybudowana w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Oczyszczalnia została zlokalizowana w północnej części miasta.

Inwestor – Gmina Miasta Głowna powierzył realizację budowy oczyszczalni ścieków inwestorowi zastępczemu, którym była firma" EUROC" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Nadzór technologiczny nad wstępną eksploatacją oczyszczalni prowadziło biuro "SETO" z Łodzi.

26.04.1995r. rozruch oczyszczalni przejął Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głownie.

Po rozruchu technologicznym i zakończeniu czynności odbioru w dniu 20.09.1996r. Gmina Miasta Głowna uzyskała pozwolenie wodnoprawne na eksploatację oczyszczalni ścieków.

Eksploatowana do chwili obecnej oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z dodatkowym stopniem wstępnego oczyszczania chemicznego – koagulacji ścieków.

Oczyszczalnia produkuje średnio około 3,8 T osadu dziennie, który ze względu na bardzo dobre właściwości nawozowe, brak skażeń bakteriologicznych i chemicznych oraz bardzo nikłą zawartość metali ciężkich jest w całości wykorzystywany rolniczo do celów nawozowych.

Aktualne obciążeniem oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców (RLM) wynosi 14500. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia może odprowadzić do rzeki Mrogi oczyszczone ścieki w ilości :

Q śr. dobowe 2200 m³/d

Q max dobowe 2600 m ³/d.

Mimo, 16 lat  nieprzerwanej eksploatacji oczyszczalnia spełnia warunki zrzutu dla określonych w pozwoleniu wodnoprawnym parametrów tj. BZT5, ChZTcr i zawiesiny.

Problemem dla oczyszczalni są obecnie znacznie zużyte i przestarzałe technologicznie urządzenia, które w istotny sposób wpływają na eksploatację tej oczyszczalni. Z tego powodu, w najbliższym czasie należy poważnie rozważyć konieczność modernizacji istniejącego obiektu.

Modernizacja oczyszczali pozwoli nam również na uporanie się z problemem niekontrolowanego napływu wód roztopowych i wody z deszczów nawalnych, które płyną wspólnym kanałem ze ściekami sanitarnymi.


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno