MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Aktualności

                                                                         

                                                                      Głowno, dnia 07.06.2018r.

 

                            OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie dotyczące odwodnionych komunalnych osadów ściekowych

 


 

 

 Podstawowa klauzula informacyjna

 

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. dane kontaktowe: 95-015 Głowno, ul. A. Struga 3, tel. 042 719-16-39.

 2. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w związku z zawartą umową w celu jej realizacji.

 3. Przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do realizacji jego celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wynikających z zapisów umowy oraz przepisów dotyczących gospodarki wodno -ściekowej.

 4.  Dane osobowe Podmiotu danych będą udostępniane instytucjom kontrolnym i nadzorczym, firmom obsługującym Spółkę w zakresie, usług informatycznych i prawnych.

 5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej

 6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą do 5 lat liczone od dnia rozwiązania umowy.

 7. Przysługuje Panu /Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,

 2. sprostowania swoich danych,

 3. przeniesienia swoich danych,

 4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.

 2.  Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest obowiązkowe w związku wymogiem umownym.

 3. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

 

 

 


 

                             WYNIKI BADAŃ

 

Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Miasto Głowno za 2018r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- styczeń 2019r.

 

Wyniki badań – listopad 2018r.

 

 


     

                                                                          Głowno,dn.26.02.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 


                                                                         Głowno,dn.22.02.2019r.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT     

  


                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                         Głowno, dnia 22.03.2018r. 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


                                                                                                                                                                                                                       Głowno, dnia 16.03.2018r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 


       

Informacja

Decyzją WA.RET.070.1.51.2.2018 z dnia 25-04-2018 r. zatwierdzono taryfę dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 

 

Woda

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

W okresie

od VI/2018

do V/2019

W okresie

od VI/2019

do V/2020

W okresie

od VI/2020

do V/2021

Grupa 1

za 1 m3 wody dostarczanej dla: gospodarstw domowych, jednostek oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucji kultury, ośrodków sportowych, rolników indywidualnych, rodzinnych ogrodów działkowych, schroniska dla zwierząt

2,98

3,08

3,19

Grupa 2

za 1 m3 wody dostarczanej dla: pozostałych odbiorców

3,03

3,14

3,25

 

 

Ścieki

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

W okresie

od VI/2018

do V/2019

W okresie

od VI/2019

do V/2020

W okresie

od VI/2020

do V/2021

Grupa 1

za 1 m3 wody dostarczanej dla: gospodarstw domowych, jednostek oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucji kultury, ośrodków sportowych, rolników indywidualnych, rodzinnych ogrodów działkowych, schroniska dla zwierząt

7,03

7,35

7,64

Grupa 2

za 1 m3 wody dostarczanej dla: pozostałych odbiorców

7,09

7,42

7,71

Do wyżej określonych cen dolicza się podatek od towarów i usług (VAT 8%).

                                                                                                       

 


KOMUNIKAT

Ustawa z dnia 27 października 2017r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 2180 )

o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw,

                 przedłuża okres obowiązywania dotychczasowej taryfy do 09 czerwca 2018r.

 

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 marca 2017r. do dnia 09 czerwca 2018r. – nie ulega zmianie

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena w zł

(netto)

– za 1 m3 wody dostarczanej dla:

I. gospodarstw domowych, jednostek oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucji kultury, ośrodków sportowych, rolników indywidualnych, rodzinnych ogrodów działkowych, schroniska dla zwierząt

 

2,98

 

II. pozostałych odbiorców

3,03

 

– za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych przez:

 

I. gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe, rolników indywidualnych, ogrody działkowe, schronisko dla zwierząt

7,03

II. pozostałych dostawców

7,09