MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Aktualności

 

 

Głowno dn. 07.12.2017r

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                                                                                                                      

 


Głowno dn. 27.11.2017r

 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. ponownie ogłosił przetarg na : "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury" .

przetarg 2017 r.

Załącznik 1

Załącznik  2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 4A

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 Wykaz i charakterystyka obiektów

Załącznik 7

Załącznik 8

 

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Unieważnienie 

                                 

Głowno dn. 13.11.2017r

 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o ogłosił przetarg na : "Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury" .

 

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4A

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załacznik 7

Załącznik Nr 8

    


                 

                 WYNIKI BADAŃ

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- grudzień 2017r.

 

 

Wyniki badań z dnia 18.09.2017r.

Wyniki badań c.d.

Wyniki badań c.d.

 


KOMUNIKAT

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 marca 2017r. do dnia 28 lutego 2018r.nie ulega zmianie

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena w zł

(netto)

– za 1 m3 wody dostarczanej dla:

I. gospodarstw domowych, jednostek oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucji kultury, ośrodków sportowych, rolników indywidualnych, rodzinnych ogrodów działkowych, schroniska dla zwierząt

 

2,98

 

II. pozostałych odbiorców

3,03

 

– za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych przez:

 

I. gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe, rolników indywidualnych, ogrody działkowe, schronisko dla zwierząt

7,03

II. pozostałych dostawców

7,09

 


 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie poniżej w załączniku przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych”, realizowanego w ramach osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – zgodnie z wymogami określonymi w konkursie zamkniętym nr POIiŚ.2.3/3/2016 .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 


Szanowny Kliencie

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz 858 ze zmianami) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głownie, informuje Odbiorców , iż Przedsiębiorstwo wprowadziło zmiany do wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Zmiana dotyczy w § 13 pkt 4    i 5 , który dotychczas brzmiał:

4) „Umowa   może   być   rozwiązana   na   piśmie   przez   każdą   ze   stron,   za   uprzednim

trzymiesięcznym   okresem   wypowiedzenia   ze   skutkiem   na   koniec   miesiąca

kalendarzowego,  z  tym,  że  Przedsiębiorstwo   może   rozwiązać   umowę  z   przyczyn

wiążących  się  z  niewykonaniem   lub   nienależytym   wykonaniem   umowy   przez   Odbiorcę.

5) Przedsiębiorstwo  może   rozwiązać   umowę   bez   zachowania   okresu   wypowiedzenia,   w

przypadku   zaistnienia   okoliczności   o   których   mowa   w   § 12  ust.  1.”

( wzór umowy dostępny  na  stronie   www.mzwikglowno.pl   w  zakładce Strefa Klienta →  druki                i  formularze.)

Powyższy zapis w § 13 pkt 4 i 5 został zmieniony na:

4) Umowa   może   być   rozwiązana   na   piśmie   przez   każdą   ze   stron,   za   uprzednim

   trzymiesięcznym  okresem   wypowiedzenia   ze   skutkiem   na   koniec   miesiąca

kalendarzowego, z  tym,  że  Przedsiębiorstwo  może  rozwiązać   umowę   wyłącznie   z

przyczyn   wymienionych  w  § 12 ust. 1   niniejszej   Umowy.

( wzór  umowy  dostępny na  stronie  www.mzwikglowno.pl  w  zakładce  Strefa Klienta → druki          i   formularze.)

Natomiast pkt 5 został wykreślony.

Pozostałe zapisy Umowy zachowują swoją ważność.


Szanowny Kliencie

Zgodnie    z    Ustawą z  dnia  7 czerwca 2001 r o    zbiorowym    zaopatrzeniu   w wodę  i    zbiorowym  odprowadzaniu ścieków  ( tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz 858 ze zmianami) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głownie, informuje Odbiorców , iż Przedsiębiorstwo wprowadziło zmiany do wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Zmiana dotyczy w § 6 pkt 1 ppkt 1 i 2 który dotychczas brzmiał:

1. „ Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za ograniczenia lub przerwy w świadczeniu usług spowodowane następującymi okolicznościami:

1) brak wody na ujęciu,

2) zanieczyszczenie wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia „

Powyższy zapis w § 6 pkt 1 ppkt 1 został zmieniony na:

1) brak wody na ujęciu jeśli jest to spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez

   Przedsiębiorstwo.

Natomiast ppkt 2 został wykreślony.

Pozostałe zapisy Umowy zachowują swoją ważność.